top of page

מרכז המבקרים לכימיה, תעשייה וקיימות נאות חובב

מרכז מבקרים שחרט על דגלו את ערכי איכות הסביבה וצמצום הפגיעה בה. המרכז מספק חוויה אקולוגית שבה המבקרים נחשפים באופן חווייתי ואינטראקטיבי לסוגיות סביבתיות בזיקה לתעשייה המקומית, בדגש על השפעת האדם על הסביבה והשמירה על כדור הארץ.

bottom of page