top of page

עמותת "ניר" גישור בין תרבויות באמצעות טכנולוגיה

ניר הוא ארגון ללא מטרות רווח שהוקם לזכרו של ניר דיסקין. ניר האמין מאוד בצדק חברתי והיה נרגש לקידום אידיאלים של סובלנות וקבלה. הארגון מבקש להשתמש בגישות חינוכיות מודרניות ובכלים טכנולוגיים כדי להתגבר על דעות קדומות היסטוריות ולקדם הבנה בין המגזרים השונים בחברה הישראלית. על ידי התחברות לתלמידים צעירים במערכות החינוך הישראליות, העמותה שואפת לפתח דו-שיח בין-תרבותי ולבסס אמון וכבוד הדדי בין הקבוצות התרבותיות והאתניות השונות בישראל.

NEAR_LOGO_only.png
bottom of page