top of page

גלריית המבקרים של חברת שיכון ובינוי לוד

גלריה אינטראקטיבית מתקדמת, המציגה את ההיסטוריה של החברה הבינלאומית המובילה לתשתיות ולנדל"ן ואת פועלה במהלך כמעט מאה שנות פעילות. הגלריה כוללת אלמנטים מרכזיים, כגון גלובוס אינטראקטיבי המציג פרויקטים של החברה בכל רחבי העולם, אולם הממחיש את הישגי החברה בעבר ואת יעדיה לעתיד, סדרת מסכים אינטראקטיביים הסוקרים את מבנה ליבת החברה ואת פעילויותיה, וכן דלפק תצוגה ובו פריטים היסטוריים הקשורים לחברה.

עיצוב: אדריכל עמית נמליך

bottom of page